De organisatie van zorg op school

Het ‘zorgcontinuüm’ (bron: www.onderwijs.vlaanderen.be) is een kader dat in het onderwijs gebruikt wordt om te bepalen op welk niveau een kind ondersteuning nodig heeft. Het is de taak van een school om die zorg vorm te geven voor élke leerling. Elk kind heeft recht op een leerkracht die goed onderwijs geeft en die gelooft in groeimogelijkheden.


Zorg op school: een overzicht

brede basiszorg
verhoogde zorg
uitbreiding van zorg
zorg op maat

a) preventie = problemen voorkomen bij risicokinderen

b) actie = snel ingrijpen bij leerproblemen of andere moeilijkheden op school

klasleerkracht roept hulp in van het zorgteam

zorgteam roept hulp in van

a) het CLB

b) het Ondersteunings-netwerk van de school of een school voor buitengewoon onderwijs

c) buitenschoolse hulp

CLB, school en ouders kiezen voor het kind

a) een individueel aangepast traject (IAC) in het gewoon onderwijs

of

b) begeleiding op maat in het buitengewoon onderwijs

brede school

 • krachtige leeromgeving
 • stimuleren
 • differentiëren
 • remediëren

redelijke aanpassingen

 • meer differentiëren
 • meer remediëren
 • compenseren
 • dispenseren indien nodig

redelijke aanpassingen

 • meer differentiëren
 • meer remediëren
 • compenseren
 • dispenseren indien nodig

leerdoelen op maat

 • leerprogramma aangepast op maat van de leerling
 • BuO of gewoon Onderwijs in overleg met CLB en ouders

Op elk niveau is het belangrijk om altijd goed te communiceren met de ouders en samen te kijken welke stappen gezet moeten worden

regie school

voor brede basiszorg

regie school

voor redelijke aanpassingen

regie CLB

voor ondersteuning, gericht werken en specifieke zorg

regie CLB

voor ondersteuning, gericht werken en specifieke zorg

Waar nodig wordt meer ondersteuning of buitenschoolse hulp gevraagd van CLB, ondersteuningsnetwerk, school buitengewoon onderwijs, buitenschoolse hulp bij een therapeut, een multifunctioneel behandelingscentrum of een revalidatiecentrum of andere …

de leerling volgt het gewone leerplan (gemeenschappelijk curriculum) met onderwijsdoelen geformuleerd als eindtermen

de leerling volgt een IAC of zit in buitengewoon onderwijs; de onderwijsdoelen worden geformuleerd als ontwikkelingsdoelen

 

Wat moeten ouders zeker weten over de ‘continuïteit’ van de zorg?


De graad van ondersteuning kan variëren van basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg tot ‘zorg op maat’ van één individuele leerling. De zorg zal dus voortdurend doorheen de schoolloopbaan aangepast worden aan elke leerling afzonderlijk. Daarom spreekt men van een ‘zorgcontinuüm’.

Doorheen de hele schoolperiode kan de zorg mee veranderen naargelang de noden van het kind. Een ouder kan eigenlijk nooit zeggen “mijn kind zit in verhoogde zorg”, een leerkracht nooit “we zitten in de fase van uitbreiding van zorg”. De aanpak door de klasleerkracht blijft dus lopen voor de hele klasgroep. Enkel voor sommige aspecten zal naargelang de behoeften van je kind meer zorg ingeschakeld worden.

Een voorbeeld:

Je kind blijft het moeilijk hebben met het leren van de tafels van vermenigvuldiging. De juf of meester oefent specifiek met een groepje leerlingen (= differentiëren). Naast het trainen van de tafels (= remediëren) wordt je kind aangeleerd hoe het de tafelkaart kan gebruiken (= compenseren). Soms komt ook de zorgleerkracht in de klas helpen zodat de klasjuf een groep leerlingen extra kan trainen (= remediëren).
Voor het huiswerk kan op dat moment worden afgesproken dat de oefeningen de komende weken enkel gebeuren met de reeds gekende tafelrijen en niet met die rijen waar je kind nog zoveel moeite mee heeft (= tijdelijk dispenseren). Zo krijgt je kind ook thuis een goed gevoel bij het oefenen. Deze positieve aanpak zal het kind extra motiveren (= stimuleren).

Het is dus zeker van belang dat tijdens de volledige schoolperiode de ouders sterk betrokken worden bij het zorgtraject van hun kind. Zij kunnen een waardevolle bijdrage leveren in het zoeken naar de juiste ondersteuning en compensatiemaatregelen. Door als ouder de leerkracht regelmatig te vertellen hoe het thuis loopt tijdens bijvoorbeeld het huiswerk maken, krijgt de leerkracht een beter zicht op de leervorderingen van het kind.


Het zorgcontinuüm


KOOGO ouderkoepel maakte een heel duidelijke video over het zorgcontinuüm.